ویژه عیدغدیر

سلام دوستان عزیز

باپکیج های استثنائی ماساژ درخدمتتون هستیم

پکیج ویژه ریلکسی (چهارجلسه یک ساعته)  200 هزارتومان

پکیج ویژه درمانی(چهار جلسه یک ساعته)    240 هزارتومان

پکیج ویژه صورت (چهار جلسه یک ساعته)     240 هزارتومان

پکیج ویژه لاغری (ده جلسه  45 دقیقه ای)    350هزارتومان